Đừng bỏ lỡ đăng ký khóa học online miễn phí về Marketing thế kỷ 21

bởi Admin ngày 13/05/2021 0

Tiếng Việt

Giới thiệu

Khóa học này giới thiệu ngắn gọn cho bạn về khái niệm tiếp thị, cách đánh giá xem tổ chức của bạn có được định hướng tiếp thị hay không và vai trò của tiếp thị. Sau đó, bạn sẽ được giới thiệu về các nguyên tắc xây dựng thương hiệu trước khi xem xét tiếp thị nội bộ trong thời đại công nghệ số ngày nay

Khóa học này cũng đưa ra quan điểm về cung cấp hoạt động tiếp thị một cách hiệu quả hơn, bất kể phạm vị hoạt động trong khu vực tư nhân, công cộng hay phi lợi nhuận. Điều này đạt được thông qua nhiều kỹ thuật học tập, bao gồm nghiên cứu các ví dụ điển hình, video, hoạt động và thảo luận nhóm.

Nội dung khóa học

 • Phân tích về quy trình tiếp thị
 • Suy nghĩ một cách phân tích, sáng tạo và tích hợp về đạo đức tiếp thị
 • Xác định thương hiệu là gì và giá trị của thương hiệu đối với tổ chức và người tiêu dùng
 • Cách thực hành tiếp thị đang thay đổi hiện tại và sẽ thay đổi thế nào trong tương lai

Chi tiết 

 • Tổ chức:  OpenLearn
 • Thời lượng: 8 giờ
 • Ngôn ngữ: Tiếng Anh (có phụ đề)

Thông tin chi tiết và đăng ký tại: https/marketing-the-21st-century

English Caption Below:

Overview

This course briefly introduces you to the concept of marketing, how to assess if your organisation is marketing orientated and the role of ethics in marketing. You will then be introduced to the principles of branding before considering internal marketing in turbulent times.

This free course, Marketing in the 21st century, offers a managerial perspective on how to deliver more effective marketing in an organisation, regardless of whether it is based in the private, public or non-profit sector. This is achieved through a variety of learning techniques, including case studies, videos, activities and group discussions.

What you’ll learn

 • Articulate a process of marketing
 • Think analytically, creatively and in an integrated manner about marketing ethics
 • Define what a brand is and value of brands to organisations and consumers
 • Understand how marketing practice is changing now and will change more in the future

Detail

 • Institution: OpenLearn
 • Length: 8 hours
 • Language: English (with subtitle)

Further information and register at: ​​​​ https/marketing-the-21st-century